Formularz zwrotu

Zwrot towaru 

Złota Landrynka
Maria Dzwonkowska
Ul. Plebiscytowa 20
87-100 Toruń


sklep@xn--zotalandrynka-whc.pl


tel.51766391


Formularz Wniosku o Zwrot Towaru

  • DANE:

Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon lub e-mail do kontaktu:
Status zgłaszającego (zaznacz „x”)
- Konsument
- Klient-Konsument
- Klient
NIP (opcjonalnie):
Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość w zakresie Towarów wskazanych poniżej:
INFORMACJE:
Numer Zamówienia:
Data zamówienia:
Data otrzymania Towaru/Produktu:
Nazwa zwracanego Towaru lub Towarów (opcjonalnie symbol, cena, inne informacje)/Opis wady Produktu (w tym usługi)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zwrot kosztów Towarów w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany poniżej:
DANE RACHUNKU BANKOWEGO:
Nr rachunku bankowego:
Nazwa banku (opcjonalnie)
Konsument może wskazać inną formę zwrotu kosztów.
Zwracany Towar prosimy odesłać wraz z oryginałem formularza na adres ul Plebiscytowa 20 87-100 Toruń Złota Landrynka Maria Dzwonkowska
………………………………..……………………………
(data i podpis Konsumenta lub Klienta-Konsumenta)


Informacje dodatkowe:


Konsument oraz Klient-Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. przez Internet) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru, bez podania przyczyny.


Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zostały wskazane w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w Regulaminie sklepu internetowego Sprzedawcy.


Zastosowane w formularzu definicje oznaczają odpowiednio:
- Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Klient-Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
- Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  • Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce , każdy Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.