Formularz reklamacji

[Wpisz nazwę i adres siedziby Sprzedawcy]
…………………………………………..…….
FORMULARZ REKLAMACJI
DANE ZGŁASZAJĄCEGO:
Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon lub e-mail do kontaktu:
Status Zgłaszającego (zaznacz „x”) Konsument
Klient-Konsument
Klient
NIP (wypełnia Klient lub Klient-Konsument):
INFORMACJE:
Nazwa reklamowanego Towaru/Produktu (w tym usługi) (opcjonalnie symbol, cena, marka, inne informacje)
Nr zamówienia/dowód zakupu*
Opis stwierdzonej wady:
Data stwierdzenia wady:
Żądanie związane z wadą/uszkodzeniem (prosimy o zaznaczenie wybranej opcji): Wymiana na nowy Towar
Naprawa, o ile jest to technicznie możliwe
Obniżenie ceny Towaru
Odstąpienie od umowy, o ile wada jest istotna

* W przypadku zagubienia lub zniszczenia dowodu zakupu prosimy o przesłanie numeru zamówienia lub potwierdzenie płatności za Towar.
Reklamowany Towar prosimy odesłać wraz z oryginałem formularza na adres siedziby Sprzedawcy [podaj adres siedziby Sprzedawcy lub inny do reklamacji]
…………………………………
(data i podpis Zgłaszającego)
Informacje dodatkowe:
1. Zastosowane w formularzu definicje oznaczają odpowiednio:
a) Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
b) Klient-Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
c) Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.